Mästargrad

Graderingskrav för mästargraden i svensk kickboxnin

Här hittar du en förteckning på alla mästergraderade. Länk till listan

Allmänt

Mästargraden innebär att man behärskar kickboxningens grundtekniker och att man har integrerat dem i ett eget fungerande kampsätt.

Examination

Graderingskommittén är examinator. Graderingskommittén måste närvara med minst en representant vid graderingstillfället. Graderingskommittén kan utse andra att fungera som
rådgivande examinatorer. Examinationsgruppen måste bestå av minst tre personer.
Söker någon ur examinationsgruppen höjd mästargrad tillsätts ytterligare en grupp för bedömning av detta.  

Graderingens genomförande

De exakta formerna för graderingen kan variera. Obligatoriska moment är att visa
grundteknikerna,
visa kombinationer, beskriva en teknik ingående samt 25 ronder fri
kickboxning.

Grundtekniker
Rakt slag
Krok
Uppercut
Rundspark
Sidspark
Frontspark
Yxspark
Krokspark
Bakåtspark
Snurrande krokspark
Fotsvep
Skifta grundställning för slag eller spark

Bedömning

Avstånd:
Aspiranten skall visa att han eller hon behärskar kampens alla avstånd.

Kraft:
Aspiranten skall visa att han eller hon kan utföra alla tekniker med kraft, stadga och smidighet.

Uthållighet: Aspiranten skall visa att han eller hon kan genomföra hela graderingen med energi i varje del.

Vilja:
Aspiranten skall visa att han eller hon kan genomföra hela graderingen med kämparglöd. Att under graderingen maska innebär automatiskt att man blir underkänd.

Kombinationer: Aspiranten skall visa att han eller hon kan utföra teknikerna i kombinationer, där varje teknik utförs med ett syfte och följer naturligt på den föregående.

Försvar:
Aspiranten skall visa att han eller hon kan skydda sig genom sitt kampsätt.

Rörlighet och balans: Aspiranten skall visa att han eller hon kan röra sig på ett
effektivt och smidigt sätt och på så sätt uppnå balans vid försvar och anfall.

Regler:
Aspiranten skall visa att han eller hon i egenskap av utövare behärskar ”Regler för svensk kickboxning”.

Komplett system:
Det mest avgörande är att aspiranten visar att han eller hon har integrerat ett kampkoncept i sitt sätt att sparras. Med detta menas att det klart och tydligt skall framgå att aspiranten har integrerat kampteknikerna och på så sätt skapat en fungerande kampform. Denna kampform skall innehålla ovan angivna delar.

Riktlinjer för mästargrader i svensk kickboxning

Allmänt
Mästargrader i svensk kickboxning är inte i första hand ”tekniska” grader utan skall snarare ses som förtjänsttecken. Mästargraderingen innebär att man har visat att man bemästrar grundteknikerna i kickboxning. När man således har blivit mästare står det varje mästare fritt att uttolka och utveckla sina tekniker. En mästares tekniker kommer inte att återigen utvärderas ur graderingsaspekten.

Mästargrader upp till och med tredje graden kan tilldelas på tävlingsmerit. Från och med den fjärde mästargraden är kriteriet att man har utfört förtjänstfullt arbete för svensk
kickboxning.

Normalfallet
Innebär att man har en tränar eller ledarroll och att man är verksam. I detta fall är det rimligt att man inom följande tidsrymder kommer att efter ansökan tilldelas mästargrader.

1:a-2:a 3 år
2:a-3:e 4år
3:e-4:e 6år
4:e-5:e 6år
5:e-6:e 6år

Således kommer man i normalfallet att ha uppnått den 6:e mästargraden efter 25 år räknat från det år då man tog sin första mästargrad. Det är dock viktigt att poängtera att för att kunna ta 4:e mästargraden och mer så krävs det att man har utfört förtjänstfullt arbete för svensk kickboxning.

Sittande, PO Lindvall 6 DAN

Undantag från normalfallet
Med hänsyn till de riktlinjer som finns nedan kan man efter ansökan tilldelas mästargrader.

Förtjänstfullt arbete för svensk kickboxning
Denna term innefattar många aspekter men de aspekter som betonas vid tilldelandet av mästargrader är att man har arbetat aktivt inom styrelsen i olika kommittéer, att man har varit verksam som ringdomare, landslagstränare, utbildare och så vidare.

Ansökan
Mästargrader tilldelas efter ansökan till och godkännande av graderingskommittén. Ansökan kan endast lämnas av en föreningsstyrelse eller av medlem i graderingskommittén. En ansökan skall innehålla en tydlig motivering som styrker att kraven för respektive mästargrad är uppfyllda.

Övriga riktlinjer för mästargraderna

2:a
Bevisad tävlingsskicklighet, internationell titel i stor konkurrens.
Bevisad tränarskicklighet, många elever av hög standard eller några av mycket hög.
Förtjänstfullt arbete för förbundet, aktiv i kommittéer, har gynnat svensk kickboxning

3:e
Bevisad tävlingsskicklighet, internationell titel i stor konkurrens.
Bevisad tränarskicklighet, många elever av hög standard eller några av mycket hög.
Förtjänstfullt arbete för förbundet, aktiv i kommittéer, har gynnat svensk kickboxning

4:e
Förtjänstfullt arbete för svensk kickboxning.

5:e
Förtjänstfullt arbete för svensk kickboxning.

6:
Förtjänstfullt arbete för svensk kickboxning.      

Vid frågor, kontakta graderingsansvarig via vårt kontaktformulär.

Kommande evenemang