Förtydligande kring kontaktgraden för lättkontaktsdisciplinerna

Styrelsen för Svenska Kickboxningsförbundet har genom förbundets strategi som ett av sina högsta mål att skapa goda internationella framgångar för sina svenska utövare. Detta gäller naturligtvis för de som avser att tävla eller tävlar, och inte motionärsgruppen. Som en aktivitet i detta led så har förbundsstyrelsen hörsammat önskemål från utövare i LC-grenarna som i flera år återkommande har poängterat skillnaden mellan kontaktgraden som tillåts i Sverige och den som tillåts internationellt. Med internationellt så avses såväl öppna tävlingar i andra länder som världscuper och mästerskap.

Styrelsen har även haft två kompletterande dokument som inte har kommunicerats ännu, främst för att styrelsen har inväntat remissvar från WAKO World Tatami Sports Referees Committee, där ett av dokumenten syftade till att förtydliga den praktiska tillämpningen av förändringen för utövare och klubbledare och det andra kommunicera detsamma för den svenska ringdomarkåren. Basen i rekommendationerna var att låta ringdomarkåren kunna praktisera en lättare kontaktgrad för nya utövare och höja mot hårdare nivå baserat på tävlingserfarenhet.

Styrelsen har dock uppfattat att många av de svenska medlemsföreningarna inte är mottagliga för denna förändring. Den största motviljan har legat i uppfattningen att sporten kommer att skrämma bort utövare som inte är mottagliga för en hårdare form av LC. Styrelsen har mottagit flera email samt iakttagit åtskilliga inlägg i sociala medier. Styrelsen har, främst i avvaktan på WAKO:s remissvar, valt att inte svara enskilt eller att ta debatten i sociala medier utan att istället korrekt och samstämmigt informera samtliga medlemmar på detta vis.

Sent igår så inkom slutligen WAKO:s respons, som blivit försenad på grund av Irish Open. WAKO World Tatami Sports Referees Committee är medvetna om den ibland ”bristande kontrollen” vid internationella tävlingar, men håller stenhårt på Sveriges modell. WAKO beskriver det så här:

”Light contact should be about 70% power. This means that the power ratio must not exceed powerful punches or kicks making the head of the other fighter rock or be jolted backwards. When a fighter is punched or kicked and the head is jolted backwards due to the power of the technique then this deemed too hard and the fighter must / should  get a warning.”

Detta kommer nu att arbetas in i det svenska regelverket för att förtydliga vilken hårdhetsgrad som ska gälla vid svenska tävlingar. Det kommer också att fortgå en dialog med WAKO att införa likvärdiga förtydliganden i det internationella regelverket. Information om vilken hårdhetsgrad som verkligen ska tillämpas kommer att gå ut från WAKO till samtliga medlemsländers chefsdomare för att skapa en samordnad uppfattning om hårdhetsgraden i LC, så att den blir likstämmig den som vi tillämpar i Sverige.

För att undanröja eventuella frågetecken kring frågan kring hårdhetsgrad inför SM så kommer SKF att arrangera ett internationellt domarseminarium som kommer att hållas av representanter från WAKO World Tatami Sports Referees Committee. Detaljer om datum och tid kommer att utannonseras så fort detta är klart, men planeras till dagen före SM.

Förbundsstyrelsen tackar för de inlägg i debatten som har gjorts från medlemmarna och har lyhört lyssnat och tagit åt sig av insända kommentarer. Ovanstående beslut gäller alltså med omedelbar verkan. Vi beklagar den eventuella oro som detta kan ha inneburit för vissa medlemmar i förbundet, men är ytterst glada över de resultat det har utmynnat i.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen, Svenska Kickboxningsförbundet

Kommande evenemang