Uppdatering kring Corona läget!

Regeringen beslutade den 4 januari om en proposition med förslag på en tillfällig pandemilag för covid-19. Lagen träder i kraft idag söndag den 10 januari och föreslås gälla till utgången av september 2021.

Den 4 januari skriver Regeringskansliet så här om det som också kallas för Covid-19-lagen:
”I första hand handlar det om åtgärder som hindrar smittspridningen, utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras smitt säkert. Det kan konkret handla om begränsning av antal besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.”

Idag har regeringen hållit en presskonferens tillsammans med Folkhälsomyndigheten.
Den senare har också publicerat nya föreskrifter och allmänna råd, där man bland annat fastslår att ”varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan” (3§).
Under 2§ specificeras nu arrangörernas skyldigheter:
1. Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet).
2. Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts.
3. Tydligt anslå maxantalet.
4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids.
5. Informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
6. Erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
7. Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
8. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
9. Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Åtgärderna enligt 1–4 ska enligt Folkhälsomyndigheten göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig. Hela publikationen HSLF-FS 2021:2 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Förbundsstyrelsen uppmanar medlemsföreningar att i största möjliga mån bedriva sina verksamheter utomhus för att minimera smittspridningen men om det inte går att bedriva verksamheten utomhus så SKA givetvis förordningen till fullo följas. I det svåra läge vi alla befinner oss i uppmanar vi trotts pandemi-tröttheten att hålla i och hålla ut tills pandemin avtar och vi alla kan komma ur situationen med hälsan i behåll.

Mvh Björn Ljungdahl
Ordförande Svenska Kickboxningsförbundet

Kommande evenemang